Savivaldybių ugniagesių gelbėtojų komandų finansavimas

Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimas (toliau LUGPSS) yra vienas iš didžiausių ugniagesių profesinių sąjungų susivienijimų Lietuvoje, kuris vienija ir savivaldybių ugniagesius.

Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos buvo įkurtos tam, kad užtikrintų gaisrų gesinimo ir pirminių gelbėjimo darbų prieinamumą atokiausiose Lietuvos vietose, nutolusiose nuo didžiųjų miestų ir savivaldybių centrų.

 Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu yra priskirtos valstybės priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sistemai. Priešgaisrinės saugos funkcija pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą yra viena iš valstybės savivaldybėms perduotų (valstybinių) funkcijų, finansuojamų iš valstybės biudžeto asignavimų (dotacijų savivaldybių biudžetams). Be valstybės skiriamų dotacijų, savivaldybės kasmet savo lėšomis papildomai prisideda prie priešgaisrinės saugos funkcijos finansavimo, skirdamos tam bendrai apie 1,5-2 mln. eurų savivaldybių biudžetų lėšų. Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos dalyvauja gesinant apie 50 procentų visu šalies gaisrų bei atliekant apie 30 procentų gelbėjimo darbų, t.y. 11000-13000 išvykimų per metus. Dažnu atveju kaimo ir kitose atokiose Lietuvos vietovėse savivaldybių priešgaisrinės pajėgos pirmos atvyksta į gaisro ar nelaimės vietą ir pradeda gaisro plitimo stabdymo, nelaimės likvidavimo, pirminius gelbėjimo darbus, kol laukiama atvykstant valstybinių priešgaisrinių pajėgų.

Šiuo metu  tarpinstituciniu lygmeniu svarstomas 2020 metų valstybės biudžeto projektas. Šiame projekte numatomas nepakankamas finansavimas savivaldybių priešgaisrinės funkcijos vykdymui. Biudžete nesuplanuotos lėšos 2019-07-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės su Nacionalinėmis profesinių sąjungų organizacijomis sudarytoje 2020 metų Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje numatytam darbo užmokesčio didėjimui.

2020 metų  Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje nustatomas pareiginės algos bazinis dydis 2020 metams — 176 eurai. Šis dydis yra 3 eurais didesnis lyginant su nustatytu 2019 metais. 2020 Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje, Vyriausybė įsipareigoja kartu su Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybès biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu, pateikti įstatymų pakeitimų projektus, susijusius su darbo apmokėjimo sąlygų gerinimu Lietuvos Respublikos Seimui, tame tarpe dél ugniagesių pareiginės algos koeficiento didinimo nuo šiuo metu esamo 3,38 iki 4. Bendras papildomas lėšų poreikis savivaldybių ugniagesių darbo užmokesčio didėjimui pagal 2020 Nacionalinę kolektyvinę sutartį būtų apie 3,7 mln. eurų.

Papildomai pažymėtina, kad esama aukščiausiųjų valstybės institucijų teisės aktais nustatyta savivaldybių ugniagesių komandų struktūra užprogramuoja neišvengiamą viršvalandinį darbą ugniagesiams, kuris taip pat turi būti teisingai apmokamas skiriant savivaldybėms iš valstybės biudžeto tam tikslui papildomas lėšas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-04-17 nutarimu Nr. 354 patvirtinto Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto priede „Minimalūs budinčios pamainos sudėties reikalavimai“ įtvirtintas reikalavimas kiekvienoje savivaldybių ugniagesių komandoje prie automobilinės cisternos priskirti ne mažiau kaip 2 ugniagesius, dirbančius keturiomis pamainomis. Vidaus reikalų ministro 2006-06-09 įsakymu Nr. 1V-218 patvirtinta Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodika (šios metodikos  9 punktas) nenumato galimybės turėti daugiau kaip 1 skyrininko ir 8 ugniagesių etatų kiekvienoje savivaldybės ugniagesių komandoje. Tokia budinčios pamainos sudėtis sąlygoja būtinuosius viršvalandinius darbus, kiekvienam ugniagesiui vidutiniškai per mėnesį dirbant 15,7 valandų viršvalandžių. Viršvalandiniams darbams atlyginti Savivaldybėms jau daug metų neskiriamas finansavimas iš valstybės biudžeto, analogiškas lėšų deficitas planuojamas ir rengiamame 2020 metų valstybės biudžete.

LUGPSS duomenimis ir ankstesniais metais savivaldybėms buvo skiriama nepakankama valstybės dotacijų suma. Vien tik 2019 metu deficitas darbo užmokesčiui buvo apie 2,3 mln. eurų. Norint panaikinti susidariusius įsiskolinimus, teisingai apmokėti už susidariusius viršvalandžius ir pilnai sukomplektuoti savivaldybių ugniagesių butina padidinti finansavimą bent 6 mln. eurų.

Atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybėms perduota valstybinė priešgaisrinės saugos funkcija yra finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų. Valstybė, didindama pareiginės algos bazinį dydį ir koeficientą privalo numatyti savo biudžete ir skirti savivaldybėms pakankamą dotacijų sumą padidinto darbo užmokesčio išmokėjimui nes, priešingu atveju bus pažeisti pamatiniai konstituciniai teisinės valstybės, socialinių garantijų ir teisingo apmokėjimo už darbą principai.

Savivaldybės ugniagesių gelbėtojų komandos, negaudamos joms priklausančio finansavimo, pasiryžusios imtis teisėtų protesto formų, kad atkreiptų LR Vyriausybės dėmesį į susidariusią padėtį