Sutrumpinta darbo savaitė tėvams bus taikoma ir statutiniams pareigūnams

Praėjusią savaitę kreipėmės į Vidaus reikalų ministeriją su prašymu paaiškinti, ar naujoji Darbo kodekso pataisa, numatanti sutrumpintą darbo savaitę tėvams, auginantiems vaikus iki 3 metų, bus taikoma statutiniams pareigūnams. Sulaukėme teigiamo atsakymo – nuostata turi būti taikoma pareigūnams.

2023 m. sausio 1 d. įsigaliosianti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 112 straipsnio 5 dalis nustato, kad Valstybės ir savivaldybių įstaigų, kurios išlaikomos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ir savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir Lietuvos banko darbuotojams, kurie augina vaikus iki trejų metų, nustatoma sutrumpinta trisdešimt dviejų valandų per savaitę darbo laiko norma, už nedirbtą darbo laiko normos dalį paliekant nustatytą darbo užmokestį. Ši sutrumpinta darbo laiko norma taikoma vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų jų pasirinkimu, iki vaikui sukanka treji metai.

Kadangi į nurodytų valstybės įstaigų sąrašą patenka ir statutinės įstaigos, kuriose dirba pareigūnai, valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, pasiteiravome ministerijos, ar nuostata statutiniams pareigūnams bus taikoma.

Vidaus reikalų ministerija atsižvelgdama į tai, kad Valstybės tarnybos įstatymas nereglamentuoja valstybės tarnautojų darbo laiko normos, pateikė nuomonę, kad DK 112 straipsnio 5 dalis valstybės tarnautojams turėtų būti taikoma.

Tokią pat nuomonę pateikė Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

Vidaus reikalų ministerijos atsakyme atkreipiamas dėmesys ir į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (2003 m. balandžio 29 d. redakcija) 32 straipsnio, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (2015 m. birželio 25 d. redakcija) 40 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (toliau – KT nutarimas). Jis konstatuoja:

  • kad „Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas visų asmenų lygybės principas, kurio turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant, ir vykdant teisingumą; jis įpareigoja vienodus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai;
  • konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas suponuoja pareigą įstatymų leidėjui nustatyti vienodą (nediferencijuotą) teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų kategorijų, esančių vienodoje padėtyje, atžvilgiu, kai tarp tų asmenų kategorijų nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas jų traktavimas būtų objektyviai pateisinamas;
  • konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo pažeidimas kartu yra ir konstitucinių teisingumo, darnios visuomenės imperatyvų, taigi ir konstitucinio teisinės valstybės principo, pažeidimas.

2022-12-13
LTPF informacija